فهرست بستن

این سایت با هدف دسترسی آسان به منابع مرتبط با OCR فارسی راه اندازی شده است. در اینجا شما می توانید منابع رایگان مثل مجموعه داده های ارقام و حروف دستنویس و قلمهای فارسی را دریافت کنید. همین طور منابع تجاری مانند کتابخانه تشخیص پلاک خودرو، سامانه نویسه خوان فارسی و موتورهای بازشناسی سفارشی هم قابل تهیه هستند.
پیوندهای مفید:

ارقام دستنویس فارسی حروف دستنویس فارسی کتابخانه شناسایی ارقام و حروف دستنویس فارسی و حروف پاسپورت انگلیسی - character recognition library c++
کتابخانه تشخیص پلاکهای ایرانی سی پلاس پلاس - Farsi ANPR Library C++
نویسه خوان فارسی پرشیانگار - PersianReader Farsi OCR سفارش OCR فارسی صفحه به صفحه - Online Farsi OCR Order کتابخانه شبکه عصبی سی پلاس پلاس - Nerual Network Library C++

مجموعه ارقام دستنویس فارسی
مجموعه حروف دستنویس فارسی
نویسه خوان پرشیانگار (نگارش 1.51)
کتابخانه Pattern Classifier – تشخیص الگو با شبکه عصبی
کتابخانه شناسایی ارقام و حروف دستنویس فارسی و اطلاعات پاسپورت
سامانه تشخیص پلاک خودرو (نگارش 4.1 با امکان تشخیص پلاک جانبازان و معلولین)