فهرست بستن

ارزیابی کیفی پرشیانگار

ارزیابی کیفی پرشیانگار

در این قسمت جهت ارزیابی از کیفیت کار پرشیانگار، تعدادی تصاویر نمونه و نتایج بازشناسی آنها را قرار داده‌ایم. تصاویر قرار داده شده در این قسمت، با درجه تفکیک (رزولوشن) واقعی نبوده و جهت بارگذاری سریع، سه برابر کوچک شده اند.

 جهت ارزیابی نرم افزار توسط خودتان می توانید از نسخه آزمایشی استفاده کنید.

تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه
نتیجه بازشناسی توسط پرشیانگار نتیجه بازشناسی توسط پرشیانگار نتیجه بازشناسی توسط پرشیانگار
تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه
نتیجه بازشناسی توسط پرشیانگار نتیجه بازشناسی توسط پرشیانگار نتیجه بازشناسی توسط پرشیانگار