فهرست بستن

گواهی تاییدیه فنی پرشیانگار

گواهی تایید فنی پرشیانگار

نرم افزار OCR فارسی پرشیانگار در تاریخ ۸۸/۱/۲۹ طی نامه شماره ۲۱۰۱۹۷۰-۲/۲۷ و با شماره شناسایی ۲۰۳۳۵۴ در شورای عالی انفورماتیک کشور ثبت شد.
Persian-Reader-License