فهرست بستن

کتابخانه تشخیص پلاک خودرو به زبان ++C

ستپا سامانه تشخیص پلاک خودروهای ایرانی است که به زبان ++C نوشته شده است. در این سامانه از تکنیکهای پردازش تصویر و شناسایی الگو کمک گرفته شده و با دقت بسیار زیاد، موقعیت پلاک و حروف پلاک شناسایی می‌شود. این سامانه در قالب یک کتابخانه قابل استفاده در زبانهای C++ ، C، دلفی و #C است. برای برخی پردازشهای مقدماتی از قابلیتهای ساده OpenCV هم کمک گرفته شده است لیکن بخش عمده برنامه مستقل از OpenCV است.

تشخیص خودکار پلاک ایرانی (فارسی) ANPR

برای کسب اطلاعات بیشتر، و دانلود برنامه نمونه، لینک زیر را باز کنید.
کتابخانه تشخیص پلاک خودرو به زبان C++ به همراه سورس کد